Loading กิจกรรม

« กิจกรรมทั้งหมด

  • กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พลังอาชีวศึกษาเพื่อขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ” [หนองคาย]

10, กันยายน @ 8:00 am - 5:00 pm
Banner-voca

ในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา มูลค่าการค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านคือ สปป. ลาว เมียนมา กัมพูชา และมาเลเซียมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าเฉลี่ยต่อปีประมาณ 900,000 ล้านบาท และจะมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะภายหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในสิ้นปี 2558 ที่ผ่านมา ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนย่อมจะมีการติดต่อทางธุรกิจ และเชื่อมโยงในด้านวัตถุดิบ และห่วงโซ่อุปทานทางการผลิต (Supply Chain) รวมถึงตลาดผู้บริโภคในประเทศที่เชื่อมต่อกับชายแดนของไทยมากขึ้น การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวดังกล่าวจึงมีความสำคัญมาก ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างอุตสาหกรรมไฟฟ้า ที่ยังขาดแคลนแรงงานหรือช่างเทคนิคขั้นสูง เป็นต้น ซึ่งโดยภาพรวมนั้น ประเทศไทยยังต้องการแรงงานด้านอาชีวศึกษาที่อัตรา 1.6-3 แสนคนต่อปี  เขตเศรษฐกิจพิเศษที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยตั้งอยู่ที่ จังหวัดตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส จึงถือได้ว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ทั้งในเชิงการค้า การพัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะอยู่ใกล้กับประเทศเพื่อนบ้าน การบริการ การท่องเที่ยว ฯลฯ เพื่อที่จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจของไทยให้มีความเข้มแข็ง โดยใช้พื้นที่และกำลังคนในท้องถิ่นเศรษฐกิจพิเศษเป็นกำลังขับเคลื่อน

 

นโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่เน้นนโยบายสามประสานคือ ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยความมั่งคั่งและเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยปัจจัยหลายๆ ด้านรวมกัน และต้องมีการผลักดันในหลายระดับ หนึ่งในกลไกผลักดันนโยบายนี้ก็คือ ประชารัฐ โดยมีการตั้งคณะทำงานประชารัฐ เป็นคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว แผนการทำงานเรื่องหนึ่งภายใต้คณะฯ นี้ คือ การสร้างหลักสูตรวิชาชีพอาชีวศึกษา และเพื่อที่จะให้เห็นผลภายในสองปี จึงบูรณาการความร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคเอกชน เช่น บริษัท ช. การช่าง จำกัด บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เป็นต้น โดยในส่วนภาครัฐนั้น จะมีกระทรวงหลัก 3 กระทรวงเข้ามาเป็นกำลังหลัก นั่นคือ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการศึกษาต้องพัฒนาผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม การค้าและการบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อตอบโจทย์เขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่มีศักยภาพในการผลิตและผลักดันเศรษฐกิจไทยให้มีความเข้มแข็ง กำลังแรงงานจากสถาบันอาชีวศึกษาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยมุ่งหวังให้นักเรียนนักศึกษาจะต้องมีองค์ความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและทักษะในภาคปฏิบัติ

จะเห็นได้ว่า การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจะทำให้เกิดความยั่งยืน ทั้งในแง่เศรษฐกิจ การศึกษา และสังคม เพราะพวกเขาเหล่านั้นสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน นักศึกษาไปปรับใช้ในเชิงวิชาชีพ มีทักษะเพิ่มขึ้น และความสามารถในการดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุน 7 ปีของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอในข้อห้าที่ว่า “ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน ทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม เพื่อก่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านและรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

 

ปัจจัยความสำเร็จของเขตเศรษฐกิจพิเศษมีองค์ประกอบหลายด้าน หนึ่งในปัจจัยความสำเร็จนั้นก็ คือ การมีแรงงานที่มีทักษะ[1] แม้ว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษจะเน้นกำลังแรงงานเพื่อผลิตสินค้าต่าง ๆ ในลักษณะที่เรียกว่า Labor-intensive แต่การพัฒนาทรัพยากรบุคคลก็ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะสำหรับทรัพยากรมนุษย์ในระดับผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในระยะยาว ทั้งในเชิงการค้าและการพัฒนา โดยใช้เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นแนววิธีการทำงานเชิงพื้นที่หรือArea-based approach ในการนี้ สคพ. จึงเล็งเห็นความสำคัญของการฝึกอบรมกำลังคนอาชีวศึกษาในเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษและประเด็นสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์ในสถาบันอาชีวศึกษามีความพร้อมทั้งองค์ความรู้และทักษะในเชิงวิชาชีพ อันจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศชาติให้ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

1 เพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ในมิติทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ให้กับผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ โดยสามารถเข้าใจถึงประโยชน์ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2 เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถาบันอาชีวศึกษาทั้งในระดับผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการทำงานเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในหลาย ๆ มิติ

3 เพื่อนำงานวิจัยที่สถาบันได้จัดทำขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ เรื่อง “แนวทางและมาตรการเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย” และเรื่อง “การค้าระหว่างประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการเติบโตอย่างสมดุลสำหรับประเทศไทย”

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งละ 150 คน จำนวน 300 คน

เอกสารแนบ

1.กำหนดการ ครั้งที่ 2 วันที่ 10 กันยายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จังหวัดหนองคาย

วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน

ครั้งที่ 1 วันที่   3 กันยายน 2559 ณ  โรงแรมเมืองลิกอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 2 วันที่  10 กันยายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จังหวัดหนองคาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายเพิ่มวิทย์ สุขโสตร์

สำนักจัดการองค์ความรู้

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

โทรศัพท์: 02 2161894 ต่อ118

 

ลงทะเบียนกิจกรรม

วันที่เริ่มกิจกรรม :10 กันยายน 2559

วันสิ้นสุดกิจกรรม :10 กันยายน 2559

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม:
10 กันยายน 2559
เวลา:
8:00 am - 5:00 pm
หมวดหมู่กิจกรรม:

สถานที่จัดงาน

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
Thailand + Google Map