Loading กิจกรรม

« กิจกรรมทั้งหมด

  • กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว

ITD Research Forum 2017 : ร่วมขับเคลื่อนนโยบายการค้าและการพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

20, กันยายน - 21, กันยายน
RF2017-01

                    ในปีงบประมาณ 2560 สถาบันได้ดำเนินการศึกษาวิจัยภายใต้แนวคิดการเสนอกรอบเชิงนโยบายและแนวทางเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทภาคการค้าระหว่างประเทศและภาคการเงินให้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน โดยได้ดำเนินการศึกษาวิจัย 4 โครงการ ประกอบด้วย (1) การศึกษาวิเคราะห์บทบาทภาคการเงินเพื่อสนับสนุนเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียน (2) การพัฒนา การค้าระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศกำลังพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (3) การวิเคราะห์ผลกระทบและการใช้ประโยชน์ความตกลงและกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน และ (4) การพัฒนากลไกเชิงสถาบันของประเทศไทยเพื่อรองรับพันธกรณีตามความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัยดังกล่าว สถาบันจึงได้กำหนดจัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยและมีการอภิปรายของผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย

วัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัย 4 โครงการ และมีการอภิปรายของผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย

กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเอกชน นักวิชาการ ประชาชนทั่วไป จำนวนประมาณ 180 คนต่อวัน

เอกสารแนบ

1.กำหนดการ วันที่ 20 กันยายน 2560
2.กำหนดการ วันที่ 21 กันยายน 2560

1.ITD Research Forum 2017_PPT_กลไกฯ_เช้า_20092017

2.ITD Research Forum 2017_PPT_กลไกฯ_เช้า_ Aj.Chayodom_20092017

3. ITD Research Forum 2017_ภาคการเงิน_บ่าย_20092017

4.ITD Reserch Forum 2017_SDGs-GMS_เช้า_21092017

5.ITD Reserch Forum 2017_AC_บ่าย_21092017

วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน : วันที่ 20 – 21 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ โทรสารหมายเลข 0 2216 1898 – 9 หรือแจ้งลงทะเบียนได้ทาง [email protected]  ภายในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2560

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน

นางสาวศิรินญา จึงประกอบ

นางสาวน้ำผึ้ง ทัศนัยพิทักษ์กุล

สำนักพัฒนาองค์ความรู้

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

โทรศัพท์ :   0 2216 1894-7  ต่อ 124 และ 125

 

ลงทะเบียนกิจกรรม

วันที่เริ่มกิจกรรม :20 กันยายน 2560

วันสิ้นสุดกิจกรรม :21 กันยายน 2560

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

รายละเอียดกิจกรรม

วันเริ่มกิจกรรม
20 กันยายน 2560
วันสิ้นสุดกิจกรรม:
21 กันยายน 2560
หมวดหมู่กิจกรรม:

สถานที่จัดงาน

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
60 New Rachadapisek Road, Klongtoey
กรุงเทพฯ,10110Thailand
+ Google Map