Loading กิจกรรม

« กิจกรรมทั้งหมด

  • กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว

การประชุมระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “SME go BIMSTEC”

15, กันยายน @ 8:00 am - 5:00 pm
SME go BIMSTEC--02

หลักการและเหตุผล

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีผลต่อการค้า    การลงทุนระหว่างประเทศ ทำให้ประเทศต่างๆ ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการค้า การลงทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการเปิดเสรีทางการค้ารวมถึงแสวงหาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ      ทั้งในระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตน ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลกดังกล่าว จำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผู้ประกอบการภายในประเทศ โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่อยู่ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs เนื่องจาก SMEs มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ดังนั้นการยกระดับ SMEs ในการออกสู่ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะการเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศให้เติบโตมากยิ่งขึ้น

ภูมิภาคอ่าวเบงกอลเป็นภูมิภาคที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ประเทศในภูมิภาคจึงได้จัดทำกรอบการค้าเสรี BIMSTEC หรือความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกัน และดึงดูดการค้า การลงทุนจากประเทศนอกภูมิภาค โดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้จัดทำงานวิจัย  ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า BIMSTEC เป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีกำลังซื้อและมีอัตราการเจริญเติบโตสูง เป็นทั้งแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งทรัพยากรมนุษย์ และที่สำคัญทุกประเทศสมาชิกต่างกำลังตื่นตัวในการส่งเสริมให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน ทำให้ภูมิภาคอ่าวเบงกอลถือเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ด้วยเหตุนี้ สถาบันฯ มีกำหนดจัดการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “SME go BIMSTEC” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปสู่ข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถขยายตลาดออกสู่กลุ่มประเทศ BIMSTEC ตลอดจนเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายและโอกาสของ SMEs สู่ห่วงโซ่อุปทานโลก อันจะนำมาซึ่งการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปสู่ข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
  2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ในการขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศ
  3. เพื่อนำงานวิจัยที่สถาบันได้จัดทำขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่

– เรื่องโครงการพัฒนานโยบายเพื่อการขยายผลการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาจากกรอบเขตการค้าเสรีบิมสเทคของประเทศไทย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการ SMEs จำนวนประมาณ 20 คน

กำหนดการ กำหนดการ_BIMSTEC as of 14_กันยา_63

วันที่จัดกิจกรรม 15 กันยายน 2563

สถานที่จัดกิจกรรม โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ/นามสกุล นายวัชฤทธิ์  บำรุงพงศ์

สำนัก พัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา

โทรศัพท์ 02 215 1894 ต่อ 224

 

ลงทะเบียนกิจกรรม

วันที่เริ่มกิจกรรม :15 กันยายน 2563

วันสิ้นสุดกิจกรรม :15 กันยายน 2563

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม:
15 กันยายน 2563
เวลา:
8:00 am - 5:00 pm
หมวดหมู่กิจกรรม: