Loading กิจกรรม

« กิจกรรมทั้งหมด

  • กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาการค้า การลงทุนในประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2015 ด้วยการอานวยความสะดวกทางการค้าและโลจิสติกส์”

3, กุมภาพันธ์ @ 8:30 am - 4, กุมภาพันธ์ @ 5:00 pm
BannerWeb

การค้าระหว่างประเทศเป็นกิจกรรมที่นำรายได้หลักเข้าสู่ประเทศ โดยมีภาคเอกชนเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน กอปรกับการที่รัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศให้เป็น Trading Nation รวมทั้งได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ที่มุ่งการเสริมสร้างศักยภาพด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ

การอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องพิธีการศุลกากร กฎระเบียบและขั้นตอนทางการค้า มาตรฐานและการปฏิบัติตามมาตรฐาน มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว และเรื่องอื่นๆ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากก่อให้เกิดความไหลลื่นของการนำเข้าและการส่งออกสินค้า รวมไปถึงการลงทุนระหว่างประเทศ

การบริหารจัดการโลจิสติกส์ (International Trade Logistics) เป็นส่วนสำคัญในการบริหารต้นทุนสินค้า หากสามารถบริหารจัดการโลจิสติกส์ได้อย่างเหมาะสม ก็จะสามารถควบคุมต้นทุนสินค้าให้สามารถแข่งขันได้ และเพิ่มบริการที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องเข้าใจ เพื่อสามารถใช้มาตรการในการอำนวยความสะดวกทางการค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเลือกใช้การบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่เหมาะสม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนประเทศให้มุ่งสู่การเป็น Trading Nation

ประเด็นสำคัญ

  • การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • การใช้ประโยชน์การอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อพัฒนาการค้า การลงทุนสู่อาเซียน
  • การใช้ประโยขน์จากการประกันภัยในการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อการค้า
  • การใช้ประโยชน์โลจิสติกส์เพื่อพัฒนาการค้า การลงทุน

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ผู้แทนภาคเอกชน ภาคราชการ ภาคการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 70 คน

 

วันจัดกิจกรรม/สถานที่จัดกิจกรรม

วันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

 

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

pdf_icon  กำหนดการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่

คุณนวพร ก้อนจันทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรติดต่อ 043 362 145 ต่อ 721

 

ลงทะเบียนกิจกรรม

วันที่เริ่มกิจกรรม :3 กุมภาพันธ์ 2559

วันสิ้นสุดกิจกรรม :4 กุมภาพันธ์ 2559

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่เริ่มกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 3, 2016 @ 8:30 am
วันสิ้นสุดกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 4, 2016 @ 5:00 pm
หมวดหมู่กิจกรรม:

สถานที่จัดงาน

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) -ITD
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา10330Thailand + Google Map