Loading กิจกรรม

« กิจกรรมทั้งหมด

  • กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว

“สร้างหุ้นส่วนความร่วมมือด้านการค้าและการพัฒนาด้วยเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ” ภายใต้โครงการเพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน และการพัฒนาของไทยตามเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ

1, มีนาคม @ 8:00 am - 5:00 pm
banner AEC[NoLogo]-01-01

ประเทศในอนุภูมิภาคตกลงร่วมกันที่จะพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) โดยครอบคลุม 9 ด้าน ได้แก่ คมนาคมขนส่ง โทรคมนาคม พลังงาน การค้า การลงทุน เกษตร สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้เกิดการจ้างงานและยกระดับการครองชีพ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการศึกษาระหว่างกัน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่ม ขีดความสามารถและโอกาสการแข่งขันในเวทีการค้าโลก โดยผ่านกลยุทธ์หลัก 3 ด้าน คือ สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงระหว่างกัน (Connectivity) เพื่อให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) โดยการรวมกลุ่มกันใน
อนุภูมิภาค (Community)

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจถึงการเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างกันในอนุภูมิภาค และแสวงหาการใช้ประโยชน์/วางแผนในการขยายโอกาสการค้า การลงทุน และการพัฒนา
  • เพื่อนำงานวิจัยที่สถาบันได้จัดทำขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่
  • เรื่อง การพัฒนากรอบความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Economic Corridor) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
  • เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเส้นทาง R3A/E และผลกระทบต่อประเทศไทย
  • เรื่อง วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารที่มีบทบาทในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ ผู้รับผิดชอบงานด้านวิเคราะห์วางแผน และขยายโอกาสการค้าการลงทุน ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจ/ประสงค์ขยายการดำเนินธุรกิจไปยังต่างประเทศ ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนที่มีบทบาทในการส่งเสริมการค้า การลงทุน ผู้แทนภาควิชาการ ภาคการศึกษา และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น

วันจัดกิจกรรม/สถานที่จัดกิจกรรม

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2559 ณ ห้องวีวัน 1 โรงแรมวีวัน จังหวัดนครราชสีมา

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

pdf_icon  กำหนดการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่

นายนันทวุฒิ  นุ่นสพ และนางสาวทิพย์วัลย์  โชคประยูรเธียร

สำนักจัดการองค์ความรู้

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

โทรศัพท์:  02 216 1894-7 ต่อ 118 และ 128

 

ลงทะเบียนกิจกรรม

วันที่เริ่มกิจกรรม :1 มีนาคม 2558

วันสิ้นสุดกิจกรรม :1 มีนาคม 2558

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม:
01 มีนาคม 2558
เวลา:
8:00 am - 5:00 pm
หมวดหมู่กิจกรรม:

สถานที่จัดงาน

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) -ITD
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา10330Thailand + Google Map