Loading กิจกรรม

« กิจกรรมทั้งหมด

  • กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว

การสัมมนา “Sustainable Investment Promotion for Integrating GVC in developing countries”

18, สิงหาคม @ 8:00 am - 5:00 pm
ITD-Master-Banner

          ห่วงโซ่อุปทาน(Supply Chain) คือ กระบวนการที่เชื่อมโยงหน่วยงาน คน เทคโนโลยี กิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร และทรัพยากร มาประยุกต์เข้าด้วยกัน เพื่อการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือบริการ จากผู้จัดหาไปยังลูกค้า กิจกรรมของห่วงโซ่อุปทานจะแปรสภาพทรัพยากรธรรมชาฟติ วัตถุดิบ และวัสดุอื่นๆให้กลายเป็นสินค้าสำเร็จ แล้วส่งไปจนถึงลูกค้าคนสุดท้าย (ผู้บริโภค หรือ End Customer) โซ่อุปทานมีความเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain)

          ห่วงโซ่มูลค่าเพิ่ม เป็นเครือข่ายการผลิตที่มีศูนย์กลางการผลิตกระจายอยู่ในหลายประเทศ และเป็นกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ นับแต่ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ จนกระทั่งสินค้านั้นถึงมือผู้บริโภคขั้นสุดท้าย รวมตลอดจนบริการหลังจากนั้น (after-sales services) โดยกิจกรรมที่ได้กระจายอยู่ในหลายประเทศหรือภูมิภาคนี้เรียกว่า ห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain: GVC) ผู้ประกอบการภายใต้ GVC ก็คือผู้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆ (integrated parts) ส่งต่อให้ผู้ผลิตใหญ่ที่สั่งจ้างให้ผลิตเพื่อนำไปประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ (finished goods)

          ห่วงโซ่มูลค่าโลก (GVC) ได้เอื้อให้ประเทศกำลังพัฒนาที่ยังไม่สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมหรือผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกได้เองตลอดทั้งสายพานการผลิต สามารถเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจโลกได้ง่ายขึ้น โดยมุ่งไปที่การผลิตสินค้าในบางช่วงของห่วงโซ่ที่ประเทศนั้นๆมีศักยภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อประเทศในด้านการจ้างงาน ตลอดจนการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ   

ประชาคมอาเซียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของ GVC โดยในการกำหนดแผนแม่บท AEC Blueprint 2025 ได้มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ที่เน้นให้การเข้ามีส่วนร่วมและการสร้างมูลค่าใน GVC เป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาการค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน

            ประเทศไทย เป็นอีกประเทศหนึ่งซึ่งมีส่วนร่วมใน GVC จากรายงานของ UNCTAD  ประเทศไทยมีสัดส่วนการเข้าร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลก (GVC participation rate) 52% ซึ่งเป็นไปในระดับเดียวกับประเทศจีน ญี่ปุ่น และจีนไทเป ที่มีสัดส่วน 59%, 51% และ 50% ตามลำดับ แต่นับว่ายังต่ำกว่าสิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย และเกาหลีใต้ ซึ่งมีสัดส่วน 82%, 72%, 68% และ 63% ตามลำดับ โดยภูมิภาคเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับเป็นภูมิภาคที่มีสัดส่วนการเข้าร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกในระดับที่สูง ซึ่งนับว่าสำหรับประเทศไทยและทุกประเทศที่มีส่วนร่วมใน GVC นี้ การสนับสนุนโดยรัฐผ่านนโยบายและมาตรการต่างๆนับเป็นเครื่องมือสำคัญอันหนึ่งในการช่วยผลักดันให้การยกระดับการมีส่วนร่วมใน GVC เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง

         ในการผลักดันประเทศให้มีส่วนร่วมมากขึ้นในกระบวนการ GVC มักจะเกิดในระดับภูมิภาค (Regional) มากกว่า ดังนั้น GVC จะส่งผลต่อมิติการค้าระหว่างประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน หรือที่มีความร่วมมือในลักษณะความตกลงการค้าแบบทวิภาคีหรือการค้าเสรี เช่น ประเทศที่ไม่เป็นสมาชิกการตกลงการค้า ถึงแม้จะไม่ได้มีสิทธิพิเศษต่างๆ แต่เนื่องจากเครือข่ายข้ามชาติได้มีเครือข่ายการผลิตในหลายๆประเทศที่อาจจะเป็นสมาชิกการตกลงทางการค้าอยู่แล้วก็จะได้ประโยชน์ทางอ้อม เช่น การเป็นฐานผู้ประกอบชิ้นส่วนที่อยู่กลางน้ำ เพื่อลดต้นทุนการผลิตแต่อาจไม่เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจรายย่อยที่อยู่ปลายน้ำ ดังนั้น การนำนโยบายการสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ หรือในประเทศที่เป็นลักษณะ GVC จำเป็นต้องนำปัจจัยหลายๆอย่างมาวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องมาตรการการสนับสนุนการลงทุนที่เหมาะสม เพื่อหลีกเหลี่ยงกลยุทธ์ที่เกิดการเสียเปรียบทางการค้าแต่เหมือนจะได้เปรียบทางการลงทุนที่ไม่ยั่งยืน

         สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาภาคส่วนต่างๆให้มีการเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ความเข้าใจ ของภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยเชื่อว่าเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต จึงเห็นควรให้มีการจัดเวทีในการระดมความรู้ ความคิด และทัศนะจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแบ่งปันข้อมูล ความเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อสามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายหรือการวางแผนที่มีประสิทธิภาพเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้มีความรู้ความเข้าใจต่อสถานการณ์ของห่วงโซ่มูลค่าโลก (GVCs) และเห็นความสำคัญของการนำแนวคิด GVCs มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับประเทศ และภูมิภาค ในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) อาทิ

– กลยุทธ์ของ GVC ในภาคธุรกิจ

– นโยบายสนับสนุน GVC ที่มีประสิทธิภาพสูง

– นวัตกรรมของ GVC

– ประมวลผลการวิจัยเรื่อง GVC ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

เพื่อให้วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมกันสะท้อนมุมมอง ความเห็น เกี่ยวกับโอกาสและอุปสรรค ตลอดจนถึงเป็นการทบทวนบทบาทและประโยชน์ของประเทศไทยจากการเข้าเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่มูลค่าโลก (GVCs)

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย ภาควิชาการ ตลอดจนหน่วยงานที่สนับสนุนในเรื่อง GVC ในภาคเอกชน ทั้งในประเทศไทย และประเทศในภูมิภาค อันมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบาย การดำเนินงาน รวมถึงการสนับสนุนกระบวนการที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่มูลค่าโลก ประมาณ 100 คน

วันเวลาสถานที่

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 – 17.30 น. ณ อโนมา แกรนด์, กรุงเทพฯ

เอกสารประกอบ

กำหนดการ

แบบตอบรับ

ขอขอบคุณสำหรับแบบตอบรับของท่าน เราจะทำการยืนยันการเข้าร่วมของท่านในไม่ช้า

 

ลงทะเบียนกิจกรรม

วันที่เริ่มกิจกรรม :18 สิงหาคม 2560

วันสิ้นสุดกิจกรรม :18 สิงหาคม 2560

วันที่ปิดรับสมัคร :18 สิงหาคม 2560

รายชื่อผู้ลงทะเบียน*

* รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการพิจารณาจากสถาบันเรียบร้อยแล้ว.

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม:
18 สิงหาคม 2560
เวลา:
8:00 am - 5:00 pm
หมวดหมู่กิจกรรม:

สถานที่จัดงาน

โรงแรมอโนมาแกรนด์
Thailand + Google Map