Loading กิจกรรม

« กิจกรรมทั้งหมด

  • กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว

Gender Based Trade and Investment Development Policies Workshop

25, มีนาคม @ 8:00 am - 28, มีนาคม @ 5:00 pm
gender-01

ในการประชุมรัฐมนตรี WTO ครั้งที่ 11 ณ กรุงบัวโนสไอเรสในปี 2560 ได้มีการประกาศร่วมกันเกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของการค้าโดยเน้นการสร้างโอกาสให้ผู้หญิงโดยได้รับการยินยอมจากประเทศสมาชิก WTO จำนวน 118 ประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมทางการค้าถือว่าเป็นนิมิตใหม่และสร้าง แรงผลักดันให้ผู้หญิงในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นวาระสำคัญที่ต้องใช้วิธีการแก้ปัญหาเฉพาะและกำหนดนโยบายในด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศเป็นครั้งแรก ประเทศสมาชิกขององค์การการค้าโลกจะต้องนำแนวคิดดังกล่าวไปปฎิบัติและนำมารายงานความคืบหน้าในปลายปี 2019 พร้อมกับผลลัพธ์ นอกจากนี้ในปีเดียวกันธนาคารโลกได้เปิดตัวการจัดอันดับ Doing Business 2017 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้รวมมาตรการตามเพศไว้ในการคำนวณการจัดอันดับประเทศ

วัตถุประสงค์

เพื่อผลักดันวาระการสร้างโอกาสให้ผู้หญิงในเวทีการค้าโลกที่เกี่ยวข้องกับความมุ่งมั่นของ WTO ภายใต้ปฏิญญาว่าด้วยสตรีและการค้า 2017และในบริบทของประเทศกำลังพัฒนา โดยจะมีการเสนอและพัฒนานโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาที่ก้าวหน้าและครอบคลุมสำหรับนโยบายการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการค้าโดยใช้ช่องทางการค้าโดยแบ่งให้มีช่องพิเศษทางเพศเพื่อสตรี

กลุ่มเป้าหมาย

  1. บุคลากรภาครัฐภายในหน่วยงาน หมายถึง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ที่เป็นบุคลากรภาครัฐของหน่วยงานผู้จัดโครงการ/หลักสูตรการฝึกอบรม สัมมนา นั้นๆ (บุคลากรของสถาบัน)
  1. บุคลากรภาครัฐหน่วยงานภายนอก หมายถึง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ที่เป็นบุคลากรภาครัฐของหน่วยงานอื่นที่มิใช่ผู้จัดโครงการ/หลักสูตรการฝึกอบรม สัมมนา นั้นๆ (บุคลากรภาครัฐทุกหน่วยงานที่มิใช่บุคลากรของสถาบัน)

เอกสารประกอบการสัมมนา

Program

kk presentation Monday SEZ

kk presentation Tuesday case

BKK-Gender-Thin-March-2019-Infrastructure

วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน

วันที่ 25-28 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน

นางสาวลลดา จันทรวงษ์
นักบริหารโครงการ

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์กรมหาชน)

022161894-7 ต่อ 101

 

ลงทะเบียนกิจกรรม

วันที่เริ่มกิจกรรม :25 มีนาคม 2562

วันสิ้นสุดกิจกรรม :28 มีนาคม 2562

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่เริ่มกิจกรรม
มีนาคม 25, 2019 @ 8:00 am
วันสิ้นสุดกิจกรรม
มีนาคม 28, 2019 @ 5:00 pm
หมวดหมู่กิจกรรม: