Loading กิจกรรม

« กิจกรรมทั้งหมด

 • กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว

โครงการจัดทำรายงานวิจัยขนาดสั้น (short research paper) ตอบโจทย์สถานการณ์การค้าและการพัฒนา

10, เมษายน @ 8:00 am - 5:00 pm
Call for Paper[BN]-01

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) ขอเชิญร่วมเสนอโครงร่าง “รายงานวิจัยขนาดสั้น (short research paper) ตอบโจทย์สถานการณ์การค้าและการพัฒนา” โดยเลือก 1 ใน 4 หัวข้อ ดังนี้

 1. การค้าและความมั่นคงอาเซียน
 2. การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ของอาเซียน
 3. การส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจอาเซียน
 4. การส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ที่ยั่งยืนของอาเซียน

เงื่อนไขการสมัคร

 • รับสมัครคณะนักวิจัย (2 ท่านต่อ 1 หัวข้อ)
 • โครงร่างรายงานวิจัย (Proposal)ประกอบด้วย
  • ชื่อเรื่องงานวิจัย
  • ที่มาและความสำคัญของปัญหา
  • วัตถุประสงค์ในการวิจัย/ขอบเขต/วิธีการศึกษา
  • เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  • แผนการดำเนินงาน

หมายเหตุ : โครงร่างงานวิจัยไม่ควรเกิน 5 หน้ากระดาษ A4

 • โครงร่างรายงานวิจัยที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานจาก สคพ.

กำหนดการสำคัญ

ปิดรับโครงร่างรายงานวิจัย                             26 เมษายน 2562

ประกาศโครงร่างรายงานวิจัยที่ได้รับคัดเลือก         17 พฤษภาคม 2562

ส่งโครงร่างฯ และสอบถามเพิ่มเติม  

 • สำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาซอย 12 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-216-1894-7 ต่อ 125
 • รายละเอียดเพิ่มเติม ITD_Short research paper 2019

 

ลงทะเบียนกิจกรรม

วันที่เริ่มกิจกรรม :10 เมษายน 2562

วันสิ้นสุดกิจกรรม :10 เมษายน 2562

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม:
10 เมษายน 2562
เวลา:
8:00 am - 5:00 pm
หมวดหมู่กิจกรรม:

สถานที่จัดงาน

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) -ITD
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา10330Thailand + Google Map