Loading กิจกรรม

« กิจกรรมทั้งหมด

  • กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว

การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยประจำปี 2559

1, กันยายน @ 8:00 am - 5:00 pm
Banner cen-01

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดกิจกรรมการสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยประจำปี 2559 เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และผู้สนใจ โดยนำเสนอผลการศึกษาวิจัยจำนวนทั้งสิ้น 7 โครงการวิจัย ประเด็นการศึกษาวิจัยครอบคลุมเกี่ยวกับการแสวงหาโอกาสด้านการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ในระดับภูมิภาค การยกระดับความสามารถการแข่งขันของธุรกิจไทยให้โดดเด่นในอาเซียน การพัฒนาการลงทุนสู่ความยั่งยืนและพัฒนาการค้าเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และการวิเคราะห์ศักยภาพการค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศ BRICS กำหนดจัดงานรวม 4 วัน ในวันที่ 1 – 2 และ 5 – 6 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยผลการศึกษาวิจัยนำสู่การใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย และการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้เชิงวิชาการในภาคการศึกษา
  2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลและประสบการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และประชาชนที่มีความสนใจจำนวน 120 คน ต่อวัน

เอกสารแนบ

1.กำหนดการสัมมนาวิจัย itd ปี 59_ASEAN & China E-com. (1 ก.ย. 59)

2.กำหนดการสัมมนาวิจัย itd ปี 59_ภาคบริการ & นวัตกรรม (2 ก.ย. 59)

3.กำหนดการสัมมนาวิจัย itd ปี 59_IPFSD & GMS (5 ก.ย. 59)

4.กำหนดการสัมมนาวิจัย itd ปี 59_BRICS (6 ก.ย. 59)

5.แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาวิจัย itd ปี 59

วิธีการลงทะเบียน

** กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมงานเพื่อสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 โดยดาวน์โหลดเอกสารแบบตอบรับข้างต้น ระบุวันที่ประสงค์เข้าร่วมงานสัมมนาและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจน นำส่งแบบตอบรับทางช่องทางโทรสารหมายเลข 02 216 1898 – 9

หรือ แจ้งลงทะเบียนได้ทาง [email protected] (โดยระบุวันที่ประสงค์เข้าร่วมและแจ้งข้อมูลผู้เข้าร่วมงานสัมมนาให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มแบบตอบรับนี้)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
เอกสารประกอบการสัมมนา
วันที่ 1 กันยายน 2559
ASEAN E-commerce
Policy Brief_ASEAN E-com._Full1
PPT_ASEAN E-Commerce (ITD)

China E-commerce
1.Policy Brief_China E-com._Full1
2.PPT_China E-Commerce (ITD)

วันที่ 2 กันยายน 2559
ภาคบริการ
1.Policy Brief_Services_Full1
2.PPT_Services (ITD)
นวัตกรรม
1.Policy Brief_Inno._Full1
2.PPT_นวัตกรรม SMEs (ITD)

วันที่ 5 กันยายน 2559
IPFSD-UNCTAD
1.Policy Brief_IPFSD_Full1
2.PPT_IPFSD (ITD)
ลดค.เหลื่อมล้ำใน GMS
1.Policy Brief_GMS_Full1
2.PPT_Inequality_GMS (ITD)

วันที่ 6 กันยายน 2559
BRICS
1.Policy Brief_BRICS_Full1
2.PPT_BRICS (ITD)
3.Why invest in South Africa-Sept 2016

วันที่และสถานที่จัดกิจกรรม และผลการศึกษาวิจัยที่เผยแพร่

  • วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Monet – Pissarro – Cezanne ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ สัมมนา เจาะตลาดการค้าเพื่อนบ้านด้วย E-commerce” โดยนำเสนอผลการศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินศักยภาพและโอกาสของประเทศสมาชิกอาเซียนในตลาด ASEAN E-commerce” และผลการศึกษาวิจัย เรื่อง การแสวงหาโอกาสการค้าสินค้าและบริการระหว่างประเทศ สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ไทย จาก China E-commerce”
  • วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Library ชั้นใต้ดิน 1 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ สัมมนา ยกระดับความสามารถการแข่งขันธุรกิจไทยให้โดดเด่นสู่อาเซียนโดยนำเสนอผลการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเข้าสู่ตลาดอาเซียนของภาคบริการไทย และผลการศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs ของประเทศสมาชิกอาเซียน
  • วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Monet – Pissarro – Cezanne ชั้น 4โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ สัมมนา พัฒนาการลงทุนสู่ความยั่งยืนและพัฒนาการค้าเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยนำเสนอผลการศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินนโยบายการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียนตามกรอบนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Investment Policy Framework for Sustainable Development) UNCTAD” และผลการศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินผลกระทบของนโยบายการค้าระหว่างประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการเติบโตอย่างสมดุลของประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
  • วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Monet – Pissarro – Cezanne ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ สัมมนา ศักยภาพและโอกาสการค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศ BRICS” โดยนำเสนอผลการวิจัย เรื่อง “การประเมินผลกระทบจากนโยบายการค้าการลงทุนของกลุ่มประเทศ BRICS ต่อประชาคมอาเซียน”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายจานันท์ ศรีเกตุ และ นางสาวน้ำผึ้ง ทัศนัยพิทักษ์กุล

สำนักพัฒนาองค์ความรู้

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

โทรศัพท์ :  02 216 1894 – 7 ต่อ 124 และ 125

โทรสาร : 02 216 1898 – 9

อีเมล : [email protected]

 

ลงทะเบียนกิจกรรม

วันที่เริ่มกิจกรรม :1 กันยายน 2559

วันสิ้นสุดกิจกรรม :1 กันยายน 2559

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม:
01 กันยายน 2559
เวลา:
8:00 am - 5:00 pm
หมวดหมู่กิจกรรม:

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์
Novotel Bangkok on Siam Square, Siam Square Soi 6, Pathumwan, Rama 1 Rd
กรุงเทพ,Bangkok10330Thailand
+ Google Map