ค่ายอบรมเข้มข้น “BOOST” Camp “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ความเป็น Born Global” (ครั้งที่ 3)

15 สิงหาคม 2563

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้ความสําคัญกับการสนับสนุนให้ ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) โดยการดําเนินงานแบ่งออกเป็...

ค่ายอบรมเข้มข้น “BOOST” Camp “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ความเป็น Born Global” (ครั้งที่ 4)

22 สิงหาคม 2563

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้ความสําคัญกับการสนับสนุนให้ ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) โดยการดําเนินงานแบ่งออกเป็...

ค่ายอบรมเข้มข้น “BOOST” Camp “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ความเป็น Born Global” (ครั้งที่ 2)

3 สิงหาคม 2563

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้ความสําคัญกับการสนับสนุนให้ ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) โดยการดําเนินงานแบ่งออกเป็...

ค่ายอบรมเข้มข้น “BOOST” Camp “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ความเป็น Born Global” (ครั้งที่ 1)

20 กรกฎาคม 2563

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้ความสําคัญกับการสนับสนุนให้ ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) โดยการดําเนินงานแบ่งออกเป็...

การอบรม หลักสูตร “กฎหมำยกับกำรคุ้มครองสิทธิแรงงำนในภำคธุรกิจ” หลักสูตรออนไลน์ (Online Training)

26 มิถุนายน 2563

การฝึกอบรมออนไลน์ (ระบบ E-Learning)

หลักสูตร “กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิแรงงานในภาคธุรกิจ”

ภายใต้โครงการพัฒนาบุคล...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Youth Entrepreneur for Trade and Development: Agriculture”

16 กุมภาพันธ์ 2563

หลักการและเหตุผล

ตามที่ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายใต้บันทึกความร่วมมือ (ระยะเวลา 5 ปี: พ....

ITD Research Forum 2020 – Online Seminar

25 พฤษภาคม 2563

ในปีงบประมาณ 2562 สถาบันได้ดำเนินการศึกษาวิจัยจำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย(1) โครงการพัฒนากรอบนโยบายการลงทุนและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล(2) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่...

สัมมนาพิเศษ ITD Insight Forum: “พลิกโอกาสการค้าการลงทุนไทย-รัสเซียสู่ตลาดมหภาคยูโร-เอเชีย”

28 มกราคม 2563

หลักการและเหตุผล

          ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาหลากหลายด้าน ส่งผลให้สถิติการค้าและการลงทุนไม่สู้ดีนัก รายงานการค้าไทยโดยกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าในปี 2561 ป...

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “กฎหมายลิขสิทธิ์: กรณีการขายต่อ (Reselling) eBooks”

22 มกราคม 2563

หลักการและเหตุผล

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคปัจจุบัน ทำให้ระบบการค้าระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศทวีความรุนแรงขึ้น สะท้อ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน (Investor – State Dispute Settlement: ISDS)

26 กันยายน 2562

การส่งเสริมการเปิดเสรีและคุ้มครองด้านการลงทุนในภูมิภาคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกันลงนามความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียนหรือ ASEAN Comprehensive Investment Agreement (AC...

งานสัมมนาวิชาการ “รายงานการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2562” (UNCTAD’s Trade and Development Report 2019)

26 กันยายน 2562

ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรืออังค์ถัด (United Nations Conference on Trade and Development หรือ UNCTAD) มีสถานะเป็นองค์การชำนาญพิเศษภายใต้สหประชาชาติที่มีเป้าหมายในการเพิ่มโอกาสทางก...

การสัมมนาวิชาการงานประชุมสัมมนานานาชาติเพื่อเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC)

18 กันยายน 2562

ประเทศไทยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว และได้จัดทำโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS)...

สสว. เปิดค่ายอบรม Born Global เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงราย

24 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2563 คุณอรรธนิศา แจ้งใจธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานเปิด กิจกรรม “BOOST” Camp “การพัฒนาศักยภาพผู้...

ITD ร่วมเดินทางลงพื้นที่ จ.ชัยภูมิ กับท่านรมช.วีรศักดิ์

23 กรกฎาคม 2563

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์จัดงาน “ชัยภูมิ” ต้องไปต่อ #ไม่รอแล้วนะ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนา การจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน...

สถาบันระหว่างประเทศฯ หริอ ไอทีดี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ “วันกิติยากร”

10 มิถุนายน 2563

ในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. ณ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาช...

ผอ.ไอทีดีบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

22 พฤษภาคม 2563

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ รักษาการผู...

“วีรศักดิ์” เผยผลศึกษาของ ไอทีดี พบควรเร่งร่วมมือกับกลุ่มประเทศบิมสเทค สร้างตลาดส่งออกใหม่ หลังวิกฤตโควิด-19 รองรับการค้าและบริการไทย

17 เมษายน 2563

“วีรศักดิ์” เผยผลศึกษาของ ไอทีดี พบควรเร่งร่วมมือกับกลุ่มประเทศบิมสเทค สร้างตลาดส่งออกใหม่ หลังวิกฤตโควิด-19 รองรับการค้าและบริการไทย นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เ...

ผลศึกษาไอทีดีชี้หลังโควิด-19 ต้องมุ่งสู่การค้าดิจิทัล

10 เมษายน 2563

ผลศึกษาไอทีดีชี้หลังโควิด-19 ต้องมุ่งสู่การค้าดิจิทัล“วีรศักดิ์” เผยผลศึกษาของ ไอทีดี ชี้ทางรอดผู้ประกอบการไทยหลังโควิด-19 ต้องมุ่งสู่เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า และ...