กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Youth Camp Young Smart Farmer Level 2” ครั้งที่ 3

6 สิงหาคม 2562

หลักการและเหตุผล

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมและสร้างความเป็นผู้ประกอบการ จ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการพัฒนา โลจิสติกส์: โอกาสการค้าชายแดนในกลุ่มประเทศ CLMVT” (อุบลราชธานี)

7 สิงหาคม 2562

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในหลายๆ ด้าน ทั้งเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของอาเซียน โดยมีการสร้างเส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน ไทยมีที่ตั้งทางภูมิศาสต...

กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Youth Camp Young Smart Farmer Level 2” ครั้งที่ 4

20 สิงหาคม 2562

หลักการและเหตุผล

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมและสร้างความเป็นผู้ประกอบการ จ...

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Youth Camp Young Smart Farmer Level 2” ครั้งที่ 2

25 มิถุนายน 2562

หลักการและเหตุผล

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมและสร้างความเป็นผู้ประกอบการ จ...

Competition law and Policy for Sustainable development regional workshop

24 มิถุนายน 2562

การแข่งขันที่เปิดกว้างและเป็นธรรมเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพสำหรับเศรษฐกิจที่มีศักยภาพที่สูงแสดงถึงขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ซึ่งถือว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่ยอมรับกันโ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการพัฒนาโลจิสติกส์: โอกาสการค้าชายแดน ในกลุ่มประเทศ CLMVT” [ระนอง]

12 มิถุนายน 2562

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในหลายๆ ด้าน ทั้งเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของอาเซียน โดยมีการสร้างเส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน ไทยมีที่ตั้งทางภูมิศาสต...

การประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามแดนเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวตามเส้นทาง R3A รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยมิติการบูรณาการเครือข่ายการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่อำเภอ”

30 มิถุนายน 2562

หลักการและเหตุผล

ด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญที่รัฐบาลให้การสนับสนุน            ในด้านต่างๆ ทั้งสิทธิประโยชน์ในด้านการลงทุน มาตรการสนับสนุนด้า...

การจัดประชุมเสวนาวิชาการเชิงปฏิบัติ Policy Dialogue Technology & Innovation Policy in the GVC Age Regional Workshop (High Level) ภายใต้โครงการยกระดับการพัฒนากฎระเบียบการค้าโลกใหม่ เพื่อการพัฒนาการค้าเศรษฐกิจในยุคสังคมดิจิทัล (New Age International Treaties and Agreements)

11 มิถุนายน 2562

            ตามรายงานขององค์การการค้าโลก หรือ World Trade Organization (WTO) ในปี 2018 ได้กล่าวถึงบทบาทและอิทธิพลสำคัญ ของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตการค้า และกา...

โครงการจัดทำรายงานวิจัยขนาดสั้น (short research paper) ตอบโจทย์สถานการณ์การค้าและการพัฒนา

10 เมษายน 2562

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) ขอเชิญร่วมเสนอโครงร่าง “รายงานวิจัยขนาดสั้น (short research paper) ตอบโจทย์สถานการณ์การค้าและการพัฒนา” โดยเลือก 1 ใน 4 หัวข้อ ดังนี้

การค...

งานสัมมนา การเปิดตัวศูนย์ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มด้านการค้าและการพัฒนา

18 มีนาคม 2562

เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน และการพัฒนา ในประเด็นอุบัติใหม่ (emerging issues) โดยดำเนินการวิเคราะห์ร่วมกับผลจากรายงานขององค์กรระหว่างปร...

การสัมมนาวิชาการโครงการสร้างความร่วมมือผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย (CLMVT)

11 มีนาคม 2562

ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา กรมการค้าต่างประเทศ สภาอุตสาหกรรม...

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “นวัตกรรมและเทคโนโลยียุคใหม่: โอกาสการค้าและการพัฒนาของ SMEs ไทย”

22 กุมภาพันธ์ 2562

ภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมที่มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ ‘เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัต...

การประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามแดนเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวตามเส้นทาง R3A รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยมิติการบูรณาการเครือข่ายการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่อำเภอ”

27 มิถุนายน 2562

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับที่ว่าการอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และหน่วยงานเครือข่าย จัดการประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนการพัฒนาเขต...

ไอทีดี ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Youth Camp Young Smart Farmer Level 2” ครั้งที่ 2

25 มิถุนายน 2562

ข่าว “Youth Camp Young Smart Farmer Level 2” ครั้งที่ 2 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Youth Camp Young Smart Farmer...

ITD จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการพัฒนาโลจิสติกส์ฯ ครั้งที่ 2

13 มิถุนายน 2562

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมการค้าบิสคลับไทย และสมาคมการค้านักธุรกิจสากล ร่วมเปิดการอบรมเชิงปฏิบ...

ไอทีดีจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Youth Camp Young Smart Farmer Level 2”

11 มิถุนายน 2562

เมื่อวันที่ (11 มิถุนายน 2562) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา หรือ ITD ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Youth C...

ITD จัดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฯ.

6 มิถุนายน 2562

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน: การตรวจสอบและการป้องกันก...

ITD จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาเยาวชนตํามกรอบนโยบายความเป็นผู้ประกอบการของ UNCTAD

1 มิถุนายน 2562

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานศึกษาธิกา...