การประชุมระดมความคิดเห็นในหัวข้อ Trade Facilitation for Sustainable Development: Thailand – Lao Cross Border Mapping

30 ตุลาคม 2563

หลักการและเหตุผล

การอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) มีจุดประสงค์เพื่อลดต้นทุนทางธุรกรรมในการค้าและการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศ โดยยกเลิกภาระทางด้านการบริหา...

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเสริมสร้างผู้ประกอบการเยาวชน Empowering Young Entrepreneur Program (Train the Trainer)”

17 กันยายน 2563

หลักการและเหตุผล

ตามที่สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 256...

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Global Digitalization Model for MSMEs

8 กันยายน 2563

หลักการและเหตุผล สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้ความสําคัญกับการสนับสนุนให้ ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Communit...

ค่ายอบรมเข้มข้น “BOOST” Camp “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ความเป็น Born Global” (ครั้งที่ 4)

22 สิงหาคม 2563

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้ความสําคัญกับการสนับสนุนให้ ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) โดยการดําเนินงานแบ่งออกเป็...

ค่ายอบรมเข้มข้น “BOOST” Camp “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ความเป็น Born Global” (ครั้งที่ 3)

15 สิงหาคม 2563

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้ความสําคัญกับการสนับสนุนให้ ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) โดยการดําเนินงานแบ่งออกเป็...

ค่ายอบรมเข้มข้น “BOOST” Camp “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ความเป็น Born Global” (ครั้งที่ 2)

3 สิงหาคม 2563

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้ความสําคัญกับการสนับสนุนให้ ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) โดยการดําเนินงานแบ่งออกเป็...

การประชุมระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “SME go BIMSTEC”

15 กันยายน 2563

หลักการและเหตุผล

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีผลต่อการค้า    การลงทุนระหว่างประเทศ ทำให้ประเทศต่างๆ ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการค้า ...

การพัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสระแก้ว

10 กันยายน 2563

(English) การพัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสระแก้ว...

การพัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดหนองคาย

27 สิงหาคม 2563

การพัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดหนองคาย

 

ITD Research Forum 2020 – Online Seminar

25 พฤษภาคม 2563

ในปีงบประมาณ 2562 สถาบันได้ดำเนินการศึกษาวิจัยจำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย(1) โครงการพัฒนากรอบนโยบายการลงทุนและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล(2) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่...

สัมมนาพิเศษ ITD Insight Forum: “พลิกโอกาสการค้าการลงทุนไทย-รัสเซียสู่ตลาดมหภาคยูโร-เอเชีย”

28 มกราคม 2563

หลักการและเหตุผล

          ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาหลากหลายด้าน ส่งผลให้สถิติการค้าและการลงทุนไม่สู้ดีนัก รายงานการค้าไทยโดยกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าในปี 2561 ป...

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “กฎหมายลิขสิทธิ์: กรณีการขายต่อ (Reselling) eBooks”

22 มกราคม 2563

หลักการและเหตุผล

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคปัจจุบัน ทำให้ระบบการค้าระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศทวีความรุนแรงขึ้น สะท้อ...

การพบหารือระหว่าง รักษาการผู้อำนวยการสถาบันฯ กับอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

23 พฤศจิกายน 2563

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการผู้อำนวยการสถาบัน ดร.ธนรรรตต์ คู่วรัญญู เที่ยงกมล รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) และ ดร.สุพัชรา ดิษฐบรรจง ผู้อำนวย...

ไอทีดีจัดการประชุมระดมความคิดเห็นในหัวข้อ Trade Facilitation for Sustainable Development: Thailand – Lao Cross Border Mapping

3 พฤศจิกายน 2563

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สถาบันระหว่างประทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมระดมความคิดเห็นในหัวข้อ Trade Facilitation for Sustainable Development: Thailand – Lao Cr...

itd จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดหนองคาย

22 กันยายน 2563

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ไอทีดีจัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดหนองคาย ณ โรงแรมอมันตา จังหวัดหนองคาย โดยท่านรองผู้ว่าราชกา...

สถาบันระหว่างประทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดการประชุมระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “SME go BIMSTEC” ณ โรงแรม เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

18 กันยายน 2563

การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถขยายตลาด       ออกสู่กลุ่มปร...

สสว.ร่วมกับไอทีดี จัดงานสัมมนาBorn Global

9 กันยายน 2563

 

วันนี้ (8กันยายน 2563) นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา “Born Global Digitalization Model for MSMEs : Post COVID-19” ...

“วีรศักดิ์” สั่งการให้ไอทีดีศึกษาผลกระทบและแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด-19 เน้นภาคเกษตร อุตสาหกรรม และท่องเที่ยว

11 สิงหาคม 2563

“วีรศักดิ์” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการให้สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ไอทีดี ศึกษาถึงผลกระทบและแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจการพาณิชย์จากวิกฤตโควิด-19 (COVID-1...