หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » ITD จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ยกระดับทักษะการดำเนินธุรกิจเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และไทยแลนด์ 4.0”

ITD จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ยกระดับทักษะการดำเนินธุรกิจเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และไทยแลนด์ 4.0”

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ITD ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ยกระดับทักษะการดำเนินธุรกิจเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และไทยแลนด์ 4.0” โดยร่วมจัดกับสถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหอการค้าจังหวัดเชียงราย ในระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2559  ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงของ ริเวอร์ฟร้อนท์ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

โดยดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) กล่าวตอนรับ และได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวเปิดการอบรม ซึ่งในงานวันแรกมีการบรรยายเรื่อง “โอกาสการค้าการลงทุนและการพัฒนาภายใต้กรอบความร่วมมือทาง เศรษฐกิจในภูมิภาค”โดยดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากร และมีการบรรยายเรื่อง “แนวคิดและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ”  โดยรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร และในวันที่สองมีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่อง “การยกระดับ SMEs ไทยเพื่อรองรับ เขตเศรษฐกิจพิเศษและไทยแลนด์ 4.0 ปัจจัยสู่ความสำเร็จ” โดยดร.อนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลายๆด้าน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้ มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจถึงแนวคิดการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงการเข้าใจถึงแนวนโยบายทางเศรษฐกิจใหม่ภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 และการเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างกันในอนุภูมิภาค และการแสวงหาการใช้ประโยชน์ การวางแผนในการขยายโอกาสการค้า การลงทุน และการพัฒนาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยได้รับความสนใจจากหลายหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างมาก

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone