หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » ITD จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ: โอกาสการค้าและการลงทุนใน CLMV”

ITD จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ: โอกาสการค้าและการลงทุนใน CLMV”

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ITD จัดการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ: โอกาสการค้าและการลงทุนใน CLMV” ในระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

โดยได้รับเกียรติจาก คุณวีระชัย ศรีประเสริฐ นายกสมาคมการค้าโลจิสติกส์ไทยแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง กล่าวต้อนรับ และดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)  กล่าวเปิดการอบรม ซึ่งในงานวันแรกมีการบรรยายเรื่อง เปิดมุมมองเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ สู่การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาคโดยรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.จักรกฤษณ์  ดวงพัสตรา ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร และในวันที่สองมีการบรรยายเรื่อง “การเตรียมความพร้อมต่อการปฏิบัติตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความ สะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Agreement : TFA): โอกาสและความท้าทายของ ไทยกับ CLMV”  โดยรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดร.ปสุตา ปัญญาทิพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าใน GMS และนวัตกรรม เป็นวิทยากร ซึ่งวัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้ มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจถึงการเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างกันในอนุภูมิภาค และการแสวงหาการใช้ประโยชน์ในการขยายโอกาสการค้า การลงทุน และการพัฒนาภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone