หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » ITD จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ: โอกาสการค้าและการลงทุนใน CLMV” [กรุงเทพ]

ITD จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ: โอกาสการค้าและการลงทุนใน CLMV” [กรุงเทพ]

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ITD จัดการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ: โอกาสการค้าและการลงทุนใน CLMV” ในระหว่างวันที่ 22-23ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

โดยดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)  กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดการอบรม ซึ่งในงานวันแรกมีการบรรยายเรื่อง เปิดมุมมองเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ สู่การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาคโดยรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.จักรกฤษณ์  ดวงพัสตรา ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร และบรรยายเรื่อง “การเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศระหว่างไทยกับ CLMV” โดยดร.ผุสดี พลสารัมย์ ผู้อำนวยการ AEC Strategy Center มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นวิทยากร และในวันที่สองมีการบรรยายเรื่อง “การเตรียมความพร้อมต่อการปฏิบัติตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Agreement : TFA): โอกาสและความท้าทายของไทยกับ CLMV” โดยรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดร.ปสุตา ปัญญาทิพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าใน GMS และนวัตกรรม เป็นวิทยากร ซึ่งวัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้ มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจถึงการเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างกันในอนุภูมิภาค และการแสวงหาการใช้ประโยชน์ในการขยายโอกาสการค้า การลงทุน และการพัฒนาภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone