หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » ITD ได้จัดการฝึกอบรม เรื่อง กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ: การระงับข้อพิพาทและการบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ ครั้งที่ 2

ITD ได้จัดการฝึกอบรม เรื่อง กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ: การระงับข้อพิพาทและการบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ ครั้งที่ 2

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้จัดงานฝึกอบรม เรื่อง กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ: การระงับข้อพิพาทและการบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559   ณ  โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ

โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และ ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดการอบรม โดยในช่วงเช้ามีการบรรยาย เรื่อง “อนุญาโตตุลาการทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ” โดย นายฐิติรัฐ ว่องแก้ว นักการทูตปฏิบัติการ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ และในช่วงบ่ายมีการบรรยายเรื่อง “การบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศอนุสัญญากรุงเฮก: ว่าด้วยการรับรอง คำพิพากษาต่างประเทศในทางแพ่งและพาณิชย์” และ “การรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ: กรณีศึกษาของไทย” โดย ดร.วีณา อนุสรณ์เสนา อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ มุมมอง และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรให้มีความเป็นมาตรฐานสากล และผลักดันบทบาทของประเทศไทยในเวทีภายในประเทศและเวทีระหว่างประเทศ

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone