หน้าหลัก » ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานรัฐที่รายงาน
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑. การปฏิบัติตามมาตรา ๗
๑.๑ การส่งข้อมูลตามมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓)  ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
๑.๒ การจัดแสดงข้อมูลตามมาตรา ๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔)  ไว้เผยแพร่  ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
๒. การปฏิบัติตามมาตรา  ๙
๒.๑ การจัดแสดงข้อมูลตามมาตรา ๙ (๑) – (๗)
๒.๒ การแสดงข้อมูลผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือน ตามแบบ สขร. ๑
๒.๓ การจัดแสดงข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
(การจัดหาพัสดุ การให้บริการประชาชน การบริหารงาน การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการติดตามประเมินผล)
๒.๔ การจัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ (ชื่อเรื่อง รายชื่อผู้ทำวิจัย จำนวนเงินตามสัญญาจ้าง
และระยะเวลาทำวิจัย) และข้อมูลเกี่ยวกับที่สาธารณะประโยชน์ (ทะเบียนที่ดิน หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เอกสารแสดงที่ตั้ง)
๒.๕ การจัดแสดงข้อมูลประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
๒.๖ การให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์
๓. การปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ 
 ๔. หน่วยงานมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ หรือมีคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านของ
                  ผู้มีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา ๑๗ หรือไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลง/ลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามที่ขอ
 
 ๕. การปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ (๓)  เกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการพิมพ์ใน
ราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เช่น ประเภทของบุคคลที่เก็บข้อมูลไว้ แหล่งที่มาของข้อมูล เป็นต้น
 
 ๖. การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (๑ ปีย้อนหลัง) 
 ๗. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(ปัญหาที่มากที่สุดของหน่วยงาน เลือก 1 ข้อ)
 
 ๘.แผนการดำเนินงานในอนาคต (โปรดระบุแผนงาน/โครงการที่จะดำเนินงานต่อไปเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
รวมถึงการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ถ้าไม่มีแผนงาน/โครงการ  ให้ระบุว่า  “ไม่มี”)
 
 ๙. ข้อเสนอแนะและความต้องการสนับสนุนของหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติฯ 
 ๑๐. ท่านคิดว่า บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ เพียงพอต่อการบังคับใช้กฎหมายหรือไม่