หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » การสร้างความตระหนักรู้สู่ความเป็นเลิศด้านการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน: มิติพลวัตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การสร้างความตระหนักรู้สู่ความเป็นเลิศด้านการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน: มิติพลวัตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สำนักจัดการองค์ความรู้ itd ดำเนินโครงการสร้างความตระหนักรู้สู่ความเป็นเลิศด้านการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน: มิติพลวัตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยร่วมกับกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม จัดการอบรมเรื่อง “กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน” ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมพรรณรายจังหวัดอุดรธานี โดยมุ่งหวังให้ผู้บริหาร นิติกร และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนของกรมบังคับคดี มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในการผลักดันบทบาทกรมบังคับคดีในเวทีภายในประเทศ และผลักดันบทบาทของไทยเวทีระหว่างประเทศ โดยคุณสมหวัง พ่วงบางโพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมฯ และดร. กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ itd ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ “กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศในกรอบประชาคมอาเซียน: บริบทของกรมบังคับคดี”

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone