หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » การถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติ เพื่อการเสริมสร้างความรู้ด้านการค้า/การลงทุน/การพัฒนาระหว่างประเทศ

การถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติ เพื่อการเสริมสร้างความรู้ด้านการค้า/การลงทุน/การพัฒนาระหว่างประเทศ

สำนักจัดการองค์ความรู้ itd ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดการสัมมนาวิชาการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในภูมิภาค ครั้งที่ 2 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี โดยคุณวิมล ปั้นคง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์ความรู้ บรรยายหัวข้อ “กาญจนบุรี: โอกาสการค้าการลงทุนภายใต้นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ” โดยมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ผู้แทนภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคการศึกษา มีความเข้าใจถึงบริบททางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมไทยสามารถแข่งขันได้ในอนาคต

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone