หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » ไอทีดี จัดหลักสูตร “Youth Camp Young Smart Farmer Level 2” ครั้งที่3

ไอทีดี จัดหลักสูตร “Youth Camp Young Smart Farmer Level 2” ครั้งที่3

“Youth Camp Young Smart Farmer Level 2” ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมธนินธร กรีนปาร์ค จังหวัดร้อยเอ็ด
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Youth Camp Young Smart Farmer Level 2” ครั้งที่3 ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการอบรมในครั้งนี้ ได้จัดเป็นครั้งที่ 3 ต่อจากการลงพื้นที่ภาคกลาง จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2562 นั้นสำหรับการอบรมฯ ในครั้งที่ 3 นี้เป็นการจัดอบรมฯ ให้กับนักเรียน/นักศึกษาด้านอาชีวเกษตรและครูพี่เลี้ยง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 12 วิทยาลัย จำนวน 70 คน ให้มีความรู้ มีความพร้อม รู้เท่าทัน ต่อสภาวะของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมทั้งนำทักษะที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียน/นักศึกษาให้สามารถเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีทันสมัยกับรูปแบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยงแปลงอย่างรวดเร็ว

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone