หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาการค้าการลงทุนในประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2015 ด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าและโลจิสติกส์”

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาการค้าการลงทุนในประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2015 ด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าและโลจิสติกส์”

คุณพงษ์เทพ ประสพโชคชัย รองผู้อำนวยการ (วิชาการ)  itd ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมฯ และบรรยายหัวข้อ “การอำนวยความสะดวกทางการค้าและโลจิสติกส์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาการค้า       การลงทุนในประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2015 ด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าและโลจิสติกส์” วันที่  26 – 27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ แนวปฏิบัติที่ได้รับการถ่ายทอดเกี่ยวกับการอำนวย  ความสะดวกทางการค้า และการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทของตน อันจะส่ง ผลดีต่อการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และนำมาซึ่งการเติบโตของเศรษฐกิจไทยต่อไป และคุณรุโณทัย มหัทธนานนท์ รองผู้อำนวยการ (บริหาร)  itd ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone