หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » การระดมสมองเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะนำเสนอต่อที่ประชุม G77 Meeting on Investment for Sustainable Development

การระดมสมองเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะนำเสนอต่อที่ประชุม G77 Meeting on Investment for Sustainable Development

22 มีนาคม 2559: สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จัดการประชุมระดมสมองระหว่างผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการด้านการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายระดับประเทศและระหว่างประเทศเรื่องการลงทุนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งแนวทางและตัวอย่างของการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจากมุมมองประสบการณ์ของประเทศไทย เพื่อเตรียมจัดทำข้อเสนอแนะนำเสนอต่อที่ประชุม G77 Meeting on Investment for Sustainable Development ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในต้นเดือนพฤษภาคม 2559

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone