หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » ITD จัดกิจกรรมอบรมระดับภูมิภาคหลักสูตร The Regional Trade Policy Course for Asia and Pacific

ITD จัดกิจกรรมอบรมระดับภูมิภาคหลักสูตร The Regional Trade Policy Course for Asia and Pacific

          สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมมือกับ องค์การการค้าโลก (World Trade Organization หรือ WTO) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมอบรมระดับภูมิภาคหลักสูตร “The Regional Trade Policy Course for Asia and Pacific” ขึ้นระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม – 25 ธันวาคม 2559 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยมีวัตถุประสงค์ในการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะเชิงลึกในบทบาทหน้าที่ กฏหมาย กฏระเบียบ และขั้นตอนการดำเนินงานภายใต้ WTO เพื่อสร้างความรู้และทักษะเชิงลึกในประเด็นเศรษฐกิจ นโยบายการค้า และการพัฒนาในระดับภูมิภาค ตลอดจนเพื่อทักษะในการค้นคว้าข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ WTO รวมถึงการใช้กฏหมายของ WTO และเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ WTO นักวิชาการในระดับภูมิภาคและเจ้าหน้าที่ของรัฐ การอบรมหลักสูตรนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 25 คน จาก 17 ประเทศในเอเซียแปซิฟิก  (บังคลาเทศ ภูฏาน บรูไน จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา เนปาล ปากีสถาน ซามัว สิงคโปร์ ศรีลังกา ไต้หวัน ไทย และวานูตู)

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone