หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » ITD จัดงานสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพทางการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Agreement)”

ITD จัดงานสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพทางการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Agreement)”

เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้จัดงานสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพทางการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Agreement)”  ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อนุรัตน์  อินทร ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ และ         ดร. กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งงานในวันแรก มีการบรรยายเรื่อง “การอำนวยความสะดวกทางการค้าในประชาคมอาเซียน”         โดยดร. กมลินทร์ พินิจภูวดล  ผู้อำนวยการ ITD เรื่อง “หลักการสำคัญตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Agreement)” โดยคุณจณัญญา บัณฑุกุล ผู้อำนวยการส่วนสินค้าอุตสาหกรรม สำนักการค้าสินค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และเรื่อง “การอำนวยความสะดวกทางการค้ากับโอกาสการค้าและการลงทุนในอาเซียนบนเส้นทาง ระเบียงเศรษฐกิจ” โดยรองศาสตราจารย์ (พิเศษ)       ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา ผู้อำนวยการสถาบันขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และในวันที่ 2  มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง  “โอกาสและความท้าทายจากความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Agreement)” โดยผู้เชี่ยวชาญ และมีการ workshop การใช้ประโยชน์จากความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า  (Trade Facilitation Agreement) เพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญ  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานทั้งในภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างมากตลอดการจัดงานทั้งสองวัน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/itd.th/photos/?tab=album&album_id=10154935154627828

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone