หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » ITD จัดงานฝึกอบรม Regional Trade Policy Course for Asia and Pacific Members and Observers

ITD จัดงานฝึกอบรม Regional Trade Policy Course for Asia and Pacific Members and Observers

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดงานฝึกอบรมหลักสูตร Regional Trade Policy Course for Asia and Pacific Members and Observers ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2560 โดยงานนี้ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยารองอธิการบดี รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Mr. Roberto Fiorentino, Counsellor, Institute for Training and Technical Cooperation (ITTC), WTO  และ Dr. Faustin Luanga หัวหน้าฝ่าย Asia and Pacific Regional Desk ของ Institute for Training and Technical Cooperation, WTO   กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐ จำนวน 27 คนจาก 20 ประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เข้าร่วมในการฝึกอบรมครั้งนี้ 

โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในบทบาทหน้าที่ กฎระเบียบ และขั้นตอนการดำเนินงานภายใต้ WTO พัฒนาทักษะการใช้ฐานข้อมูลต่าง ๆ ของ WTO อย่างเป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากขึ้นและการค้นคว้าข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ WTO การใช้กฎระเบียบใหม่ ๆ ของ WTO รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายด้านการค้าระหว่างเจ้าหน้าที่ WTO นักวิชาการในระดับภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้าร่วมเป็นอย่างมาก 

การฝึกอบรมหลักสูตร Regional Trade Policy Course for Asia and Pacific Members and Observers นี้มีความมุ่งหวังเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมในครั้งนี้นำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและสามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะให้กับเพื่อนร่วมปฏิบัติงานในวงกว้างต่อไป นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมยังสามารถสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลจากประเทศต่าง ๆ ด้วยเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและ การประสานงานในอนาคตอีกด้วย 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/itd.th/photos/?tab=album&album_id=10155013705327828

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone