หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » ITD จัดฝึกอบรม เรื่อง บุคลากรภาคการศึกษากับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ITD จัดฝึกอบรม เรื่อง บุคลากรภาคการศึกษากับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าละการพัฒนา (อง์การมหาชน)  หรือITD ได้จัดงานฝึกอบรมเรื่อง บุคลากรภาคการศึกษากับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ณ โรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

การฝึกอบรมนครั้งนี้ในช่วงเช้ามีการบรรยาย เรื่อง “ความเป็นมา กรอบแนวคิด และเป้าหมายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)” และเรื่อง “โอกาสและความ      ท้าทายจากระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ต่อจังหวัดจันทบุรี” โดย          นายสดุดี วงศ์เกียรติขจร นักวิจัยอาวุโส จาก ITD และเรื่อง ยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก: ยุทธศาสตร์ใหม่กระทรวงศึกษาธิการ” โดย นางสาวบงกชรัตน์ องอาจ ครูวิทยาลัยเทคนิคบางแสนและหัวหน้าศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC TVET Career Center) จังหวัดชลบุรี ช่วงบ่ายมีการบรรยาย เรื่อง“ยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก: ยุทธศาสตร์ใหม่กระทรวงศึกษาธิการ” โดยนางสาวบงกชรัตน์ องอาจ ครูวิทยาลัยเทคนิคบางแสนฯ และ เรื่อง “การเตรียมพร้อมกำลังคนสู่ตลาดแรงงานเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” โดยนางประไพพรรณ ลุ่มจันทร์ แรงงานจังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้การฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานทั้งในภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างมาก

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/itd.th/photos/?tab=album&album_id=10155369044247828

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone