หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » การอบรมเรื่อง “กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน”

การอบรมเรื่อง “กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน”

สำนักจัดการองค์ความรู้ itd ดำเนินโครงการสร้างความตระหนักรู้สู่ความเป็นเลิศด้านการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน: มิติพลวัตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยร่วมกับกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม จัดการอบรมเรื่อง “กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2559 ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา โดยมุ่งหวังให้ผู้บริหาร นิติกร และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนของกรมบังคับคดี มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในการผลักดันบทบาท กรมบังคับคดีในเวทีภายในประเทศ และผลักดันบทบาทของไทยเวทีระหว่างประเทศ โดยคุณสาธิต ธรรมประดิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมฯ และ ดร. กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ itd ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ “กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศในกรอบประชาคมอาเซียน: บริบทของกรมบังคับคดี”

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone