Loading กิจกรรม

← กลับสู่หน้ากิจกรรม

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

http://www.itd.or.th

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

มิถุนายน 2020

การอบรม หลักสูตร “กฎหมำยกับกำรคุ้มครองสิทธิแรงงำนในภำคธุรกิจ” หลักสูตรออนไลน์ (Online Training)

26 มิถุนายน @ 9:00 am - 30 กรกฎาคม @ 5:00 pm
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) -ITD,
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา10330Thailand
+ Google Map
Banner

การฝึกอบรมออนไลน์ (ระบบ E-Learning)

หลักสูตร “กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิแรงงานในภาคธุรกิจ”

ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรเรื่องกฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ ในโลกเศรษฐกิจยุคใหม่

 

หลักการและเหตุผล ตามที่สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับทางสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการพัฒนา โดยสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากร และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ทางด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการพัฒนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน นั้น

เพื่อให้สอดคล้องกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2563 สำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา มีแผนจัดกิจกรรมทางวิชาการในมิติที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงาน เนื่องจากแรงงานเป็นปัจจัยสำคัญของภาคการผลิต การค้า การลงทุน ดังนั้น การส่งเสริม คุ้มครอง และยกระดับมาตรฐานทางด้านแรงงาน จะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทางการค้า และช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ

ทุกวันนี้การดำเนินธุรกิจ การค้า การลงทุน อาจสร้างผลกระทบในด้านลบต่อผู้ใช้แรงงาน โดยเฉพาะแรงงานที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม จากการที่องค์กรธุรกิจต่างๆ  มุ่งดำเนินการแต่เพียงแสวงหาผลประโยชน์หรือผลกำไรของตนเองโดยไม่ได้คำนึงถึงสิทธิของผู้ใช้แรงงาน ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบต่อผู้ใช้แรงงาน ปัญหาการเลือกปฏิบัติ ปัญหาแรงงานบังคับ ปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นต้น นอกจากนี้ การที่เศรษฐกิจของประเทศไทยได้เติบโตไปตามเศรษฐกิจโลก ทำให้มีแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก และในอนาคตมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ผลที่ตามมาคือแรงงานเหล่านี้ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานของไทย ซึ่งอาจทำให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างได้  ประกอบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว มักให้ความสำคัญและนำเรื่องการคุ้มครองสิทธิแรงงานมาใช้เป็นมาตรฐานในการนำเข้าสินค้า ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการที่สหรัฐอเมริกาใช้เป็นข้ออ้างในการยกเลิกสิทธิประโยชน์ทางด้านศุลกากรในการนำเข้าสินค้าบางประเภทจากไทย เนื่องจากปัญหาการใช้แรงงานของไทยบางเรื่องไม่สอดคล้องตามหลักมาตรฐานแรงงานสากล นอกจากนี้ การคุ้มครองและเคารพสิทธิแรงงานยังถือเป็นการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนที่ประเทศพัฒนาแล้วให้การยอมรับ ดังนั้น การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการค้า การลงทุน ยกระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ด้วยเหตุนี้ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้ออกแบบการอบรม หลักสูตร “กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิแรงงานในภาคธุรกิจ” ให้กับข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในด้านแรงงาน โดยนำองค์ความรู้จากงานวิจัยของสถาบันฯ เรื่อง การพัฒนานโยบายการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติภายใต้ประชาคมอาเซียนเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมไทยมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำเนื้อหาสาระของการฝึกอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงานในประเทศไทยและกลุ่มแรงงานที่ถูกละเมิด…

ดูเพิ่มเติม »
กรกฎาคม 2020

ค่ายอบรมเข้มข้น “BOOST” Camp “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ความเป็น Born Global”

20 กรกฎาคม @ 8:00 am - 24 กรกฎาคม @ 5:00 pm
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) -ITD,
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา10330Thailand
+ Google Map
Born-Global-Banner-1-s2

วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน

ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563 ณ จังหวัดเชียงราย

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน

คุณปิยนุช แตงชัยภูมิ

สำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

02 216 1894-7 #223 , 089 423 3069

ดูเพิ่มเติม »
+ นำออกข้อมูล ตามรายการ