Loading กิจกรรม

← กลับสู่หน้ากิจกรรม

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

http://www.itd.or.th

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

สิงหาคม 2019

กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Youth Camp Young Smart Farmer Level 2” ครั้งที่ 3

6 สิงหาคม @ 8:00 am - 9 สิงหาคม @ 5:00 pm
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) -ITD,
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา10330Thailand
+ Google Map
Banner YC Young Farm-01

หลักการและเหตุผล

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมและสร้างความเป็นผู้ประกอบการ จึงได้จัดอบรมให้กับนักเรียน/นักศึกษาอาชีวศึกษาด้านการเกษตร เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ที่ได้อบรมมาในปีที่ผ่านมาและสามารถนำไปพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมและพัฒนาตนเองไปสู่ Young Smart Farmer ต่อไป

เพื่อให้การฝึกอบรมมีความต่อเนื่อง สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)       ได้พัฒนาหลักสูตรขึ้นมาใหม่ จากหลักสูตร “Smart Farmer” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีการนำผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้กลุ่มนักเรียน/นักศึกษาอาชีวศึกษาด้านการเกษตรที่มาเข้าอบรมในปีที่ผ่านมาได้เข้าใจในหลักการ “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม โดยการถ่ายทอดจากวิทยากรไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริง หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้จะเน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี การตลาดดิจิทัล และการบริหารจัดการทางการเงิน รวมทั้งการพัฒนาเครื่องมือต้นแบบธุรกิจผ่านกระบวนการโมเดลทางธุรกิจ Business Model Canvas (BMC) โดยนำงานวิจัยของสถาบันฯ เรื่อง โครงการศึกษาวิจัยนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาเยาวชนตามกรอบนโยบายความเป็นผู้ประกอบการ UNCTAD ซึ่งได้นำองค์ความรู้ในด้าน “การยกระดับการศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาทักษะ (Enhancing Entrepreneurship Education and Skills Development)” เพื่อพัฒนาและยกระดับเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับโมเดล “ประเทศไทย 4.0” สามารถนำนวัตกรรมธุรกิจการเกษตร การตลาดดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับอาชีพการเกษตร ตลอดจนเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “YC Smart Farmer Level 2” เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะให้กับเยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจการเกษตร เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประเทศและเป็นฐานเศรษฐกิจในอนาคต โดยต่อยอดการจุดประกายความเป็น Young Smart Farmer เพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ในด้านรูปแบบการวางแผนธุรกิจในเศรษฐกิจยุคใหม่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบให้กับเยาวชน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ไปประยุต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และสามารถยอดการจุดประกายความเป็น Young Smart Farmer ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และเพิ่มทักษะในการเป็นผู้ประกอบให้กับเยาวชน…

ดูเพิ่มเติม »

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการพัฒนา โลจิสติกส์: โอกาสการค้าชายแดนในกลุ่มประเทศ CLMVT” (อุบลราชธานี)

CLMV-01

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในหลายๆ ด้าน ทั้งเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของอาเซียน โดยมีการสร้างเส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน ไทยมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นศูนย์กลางของประชาคมอาเซียน และที่สำคัญประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การค้าชายแดน (Border Trade) ซึ่งมีความสำคัญกับประเทศไทยเป็นอย่างมากโดยมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ ได้แก่ เมียนมา กัมพูชา สปป.ลาว และมาเลเซีย มีจุดผ่านแดนถาวรเชื่อมโยงผ่านจังหวัดทั่วประเทศ 21 จังหวัด โดยในปี 2561 ครึ่งปีแรก มีมูลค่าการค้าชายแดนรวม 5.5 ล้านบาท โดยเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีมูลค่า 5.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 ล้านบาท ดังนั้นการพัฒนาการค้าชายแดนยังมีหลายประเด็นที่ไทยต้องเร่งรัดดำเนินการเพื่อกระจายผลประโยชน์การค้าชายแดนให้คนส่วนใหญ่ของประเทศ เนื่องจากทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งการปรับปรุงระบบศุลกากร การลดมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี การปฏิรูปกฎหมายด้านการค้าและการลงทุนในประเทศ และการบริหารจัดการโลจิสติกส์

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Agreement) และการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงทางการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในภูมิภาค และยกระดับผู้ประกอบการในการทำการค้าในกลุ่มประเทศ CLMVT เพื่อนำงานวิจัยที่สถาบันได้จัดทำขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ เรื่อง การศึกษาโอกาสและการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าในกลุ่มประเทศ CLMVT (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย) เรื่อง การวิเคราะห์ผลกระทบและการใช้ประโยชน์ความตกลงและกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) เรื่อง การประเมินผลกระทบของนโยบายการค้าระหว่างประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการเติบโตอย่างสมดุลของประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เรื่อง การพัฒนากรอบความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Economic Corridor) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้แทนจาก…

ดูเพิ่มเติม »

กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Youth Camp Young Smart Farmer Level 2” ครั้งที่ 4

20 สิงหาคม @ 8:00 am - 23 สิงหาคม @ 5:00 pm
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) -ITD,
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา10330Thailand
+ Google Map
Banner YC Young Farm-01

หลักการและเหตุผล

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมและสร้างความเป็นผู้ประกอบการ จึงได้จัดอบรมให้กับนักเรียน/นักศึกษาอาชีวศึกษาด้านการเกษตร เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ที่ได้อบรมมาในปีที่ผ่านมาและสามารถนำไปพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมและพัฒนาตนเองไปสู่ Young Smart Farmer ต่อไป

เพื่อให้การฝึกอบรมมีความต่อเนื่อง สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)       ได้พัฒนาหลักสูตรขึ้นมาใหม่ จากหลักสูตร “Smart Farmer” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีการนำผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้กลุ่มนักเรียน/นักศึกษาอาชีวศึกษาด้านการเกษตรที่มาเข้าอบรมในปีที่ผ่านมาได้เข้าใจในหลักการ “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม โดยการถ่ายทอดจากวิทยากรไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริง หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้จะเน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี การตลาดดิจิทัล และการบริหารจัดการทางการเงิน รวมทั้งการพัฒนาเครื่องมือต้นแบบธุรกิจผ่านกระบวนการโมเดลทางธุรกิจ Business Model Canvas (BMC) โดยนำงานวิจัยของสถาบันฯ เรื่อง โครงการศึกษาวิจัยนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาเยาวชนตามกรอบนโยบายความเป็นผู้ประกอบการ UNCTAD ซึ่งได้นำองค์ความรู้ในด้าน “การยกระดับการศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาทักษะ (Enhancing Entrepreneurship Education and Skills Development)” เพื่อพัฒนาและยกระดับเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับโมเดล “ประเทศไทย 4.0” สามารถนำนวัตกรรมธุรกิจการเกษตร การตลาดดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับอาชีพการเกษตร ตลอดจนเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “YC Smart Farmer Level 2” เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะให้กับเยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจการเกษตร เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประเทศและเป็นฐานเศรษฐกิจในอนาคต โดยต่อยอดการจุดประกายความเป็น Young Smart Farmer เพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ในด้านรูปแบบการวางแผนธุรกิจในเศรษฐกิจยุคใหม่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบให้กับเยาวชน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ไปประยุต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และสามารถยอดการจุดประกายความเป็น Young Smart Farmer ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และเพิ่มทักษะในการเป็นผู้ประกอบให้กับเยาวชน…

ดูเพิ่มเติม »
+ นำออกข้อมูล ตามรายการ