หน้าหลัก » ประกาศสถาบัน » ขอบเขตงาน (TOR) การจ้างดำเนินงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร