หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » การประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2560 (Trade and Development Regional Forum 2017)

การประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2560 (Trade and Development Regional Forum 2017)

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 รศ.นพ.โศภณ นภาธร  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด”เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2560 (Trade and Development Regional Forum 2017)” ซึ่งจัดโดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ โดยมี ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการ การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) และอดีตผู้อำนวยการใหญ่ องค์การการค้าโลก (WTO)  ดร. กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา  (องค์การมหาชน) ​Dr. Mia Mikic  ผู้อำนวยการ ส่วนงานการค้า การลงทุน และนวัตกรรม คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก (UNESCAP) ร่วมพิธรเปิดงาน ซึ่งในวันเดียวกันนี้ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการ ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) และอดีตผู้อำนวยการใหญ่ องค์การการค้าโลก (WTO) ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “กระบวนทัศน์ใหม่ทางการค้าและการพัฒนาในยุคที่เกิดการก่อตัวขึ้นของการปกป้อง และประชานิยม (A New Paradigm in Trade and Development in the Age of Rising Protectionism and Populism)” และ ในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ความท้าทายใหม่ด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับความร่วมมือและการรวมตัวของภูมิภาค (New Geo-political Challenges to Regional Cooperation and Integration)” โดยการประชุมวันนี้ได้รับความสนใจจากผู้แทนภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 300 คน

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone