หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » Regional ADVANCED TRADE NEGOTIATIONS SIMULATION SKILLS COURSE for Asia and Pacific Economies

Regional ADVANCED TRADE NEGOTIATIONS SIMULATION SKILLS COURSE for Asia and Pacific Economies

กิจกรรมอบรมระดับภูมิภาค

หลักสูตร  “Regional Advanced Trade Negotiations Simulation Skills Course

for Asia and Pacific Economies”

ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม – 16 ตุลาคม 2558

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

          วันนี้ (12 ตุลาคม 2558) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมมือกับ องค์การการค้าโลก (World Trade Organization หรือ WTO) จัดกิจกรรมอบรมระดับภูมิภาคหลักสูตร “Regional Advanced Trade Negotiations Simulation Skills Course for Asia and Pacific Economies” ขึ้นระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม – 16 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เป็นผู้กล่าวรายการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และได้รับเกียรติจาก          นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรม ทั้งนี้การอบรมหลักสูตรนี้มีตัวแทนจากประเทศเอเซีย-แปซิฟิก เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 16 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการเจรจาการค้าระหว่างประเทศขั้นสูงให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ในการอบรมจะการจำลองเหตุการณ์และสถานการณ์จริงให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกทักษะในการเจรจาการค้าควบคู่กับการบรรยายของวิทยากรอย่างเข้มข้น

 

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone