Loading กิจกรรม

← กลับสู่หน้ากิจกรรม

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) -ITD

+ Google Map
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา10330Thailand

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

สิงหาคม 2020

ค่ายอบรมเข้มข้น “BOOST” Camp “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ความเป็น Born Global” (ครั้งที่ 2)

3 สิงหาคม @ 8:00 am - 7 สิงหาคม @ 5:00 pm
Born-Global-Banner-2

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้ความสําคัญกับการสนับสนุนให้ ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) โดยการดําเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การวางนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศที่ สสว. ได้ดําเนินการ ร่วมกับประเทศอาเซียนภายใต้กรอบของคณะกรรมการอาเซียนด้านวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และราย ย่อย (ASEAN Coordinating Committee on MSME: ACCASHIE) และการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และ โครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นในประเทศ

โดยที่ ในการดําเนินการระหว่างประเทศร่วมกับคณะกรรมการอาเซียนด้านวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาด ย่อม และรายย่อย (ASEAN Coordinating Committee on MSMME: ACCMSME) นั้น อาเซียนได้ระบุว่าแต่ละ ประเทศอาเซียนจะต้องพัฒนากลไกในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในการออกสู่ตลาดต่างประเทศให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น ในปี 2561 – 2562 สสว. จึงได้ริเริ่มจัดทํา Born Global Business Model สําหรับ ผู้ประกอบการเพื่อเป็นแนวทางในการสรรหาช่องทางที่เหมาะสมในการออกสู่ตลาดต่างประเทศ (Entry Modes) ภายใต้ปัจจัยและทรัพยากรที่ผู้ประกอบการแต่ละรายมี ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวเป็นแนวทางการ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ MSMEs ของอาเซียนที่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการ พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอาเซียนปี 2559 – 2568 (ASEAN Strategic Action Plan for the SME Development 2016-2025) ในด้านการจัดทํายุทธศาสตร์นําร่องสําหรับ SMEs…

ดูเพิ่มเติม »

ค่ายอบรมเข้มข้น “BOOST” Camp “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ความเป็น Born Global” (ครั้งที่ 3)

15 สิงหาคม @ 8:00 am - 19 สิงหาคม @ 5:00 pm
Born-Global-Banner-3

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้ความสําคัญกับการสนับสนุนให้ ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) โดยการดําเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การวางนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศที่ สสว. ได้ดําเนินการ ร่วมกับประเทศอาเซียนภายใต้กรอบของคณะกรรมการอาเซียนด้านวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และราย ย่อย (ASEAN Coordinating Committee on MSME: ACCASHIE) และการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และ โครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นในประเทศ

โดยที่ ในการดําเนินการระหว่างประเทศร่วมกับคณะกรรมการอาเซียนด้านวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาด ย่อม และรายย่อย (ASEAN Coordinating Committee on MSMME: ACCMSME) นั้น อาเซียนได้ระบุว่าแต่ละ ประเทศอาเซียนจะต้องพัฒนากลไกในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในการออกสู่ตลาดต่างประเทศให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น ในปี 2561 – 2562 สสว. จึงได้ริเริ่มจัดทํา Born Global Business Model สําหรับ ผู้ประกอบการเพื่อเป็นแนวทางในการสรรหาช่องทางที่เหมาะสมในการออกสู่ตลาดต่างประเทศ (Entry Modes) ภายใต้ปัจจัยและทรัพยากรที่ผู้ประกอบการแต่ละรายมี ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวเป็นแนวทางการ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ MSMEs ของอาเซียนที่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการ พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอาเซียนปี 2559 – 2568 (ASEAN Strategic Action Plan for the SME Development 2016-2025) ในด้านการจัดทํายุทธศาสตร์นําร่องสําหรับ SMEs…

ดูเพิ่มเติม »

ค่ายอบรมเข้มข้น “BOOST” Camp “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ความเป็น Born Global” (ครั้งที่ 4)

22 สิงหาคม @ 8:00 am - 26 สิงหาคม @ 5:00 pm
Born-Global-Banner-4

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้ความสําคัญกับการสนับสนุนให้ ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) โดยการดําเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การวางนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศที่ สสว. ได้ดําเนินการ ร่วมกับประเทศอาเซียนภายใต้กรอบของคณะกรรมการอาเซียนด้านวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และราย ย่อย (ASEAN Coordinating Committee on MSME: ACCASHIE) และการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และ โครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นในประเทศ

โดยที่ ในการดําเนินการระหว่างประเทศร่วมกับคณะกรรมการอาเซียนด้านวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาด ย่อม และรายย่อย (ASEAN Coordinating Committee on MSMME: ACCMSME) นั้น อาเซียนได้ระบุว่าแต่ละ ประเทศอาเซียนจะต้องพัฒนากลไกในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในการออกสู่ตลาดต่างประเทศให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น ในปี 2561 – 2562 สสว. จึงได้ริเริ่มจัดทํา Born Global Business Model สําหรับ ผู้ประกอบการเพื่อเป็นแนวทางในการสรรหาช่องทางที่เหมาะสมในการออกสู่ตลาดต่างประเทศ (Entry Modes) ภายใต้ปัจจัยและทรัพยากรที่ผู้ประกอบการแต่ละรายมี ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวเป็นแนวทางการ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ MSMEs ของอาเซียนที่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการ พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอาเซียนปี 2559 – 2568 (ASEAN Strategic Action Plan for the SME Development 2016-2025) ในด้านการจัดทํายุทธศาสตร์นําร่องสําหรับ SMEs…

ดูเพิ่มเติม »
+ นำออกข้อมูล ตามรายการ