Home » ITD News » การอบรมเรื่อง “กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน”

การอบรมเรื่อง “กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน”

สำนักจัดการองค์ความรู้ itd ดำเนินโครงการสร้างความตระหนักรู้สู่ความเป็นเลิศด้านการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน: มิติพลวัตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยร่วมกับกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม จัดการอบรมเรื่อง “กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ โดยมุ่งหวังให้ผู้บริหาร นิติกร และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนของกรมบังคับคดี มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในการผลักดันบทบาท กรมบังคับคดีในเวทีภายในประเทศ และผลักดันบทบาทของไทยเวทีระหว่างประเทศ โดย ดร. กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ itd ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ “กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศในกรอบประชาคมอาเซียน: บริบทของกรมบังคับคดี”

5570

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone