test

21 May 2018

test

...

Education ICT forum 2018

25 April 2018

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ 

1st INTERNATIONAL ADR CONFERENCE 2018

19 April 2018

1st INTERNATIONAL ADR CONFERENCE 2018

...

Regional Trade Policy Course “Rebalancing Global Trade Agenda for Sustainable Development in Developing Countries”

24 November 2017

          The ITD policy dialogue aims to the region’s leading public policy square for trade and investment...

ITD Research Forum 2017 : Move trade and development policy to sustainable development goal.

20 September 2017

In fiscal year 2017, institute has studied under concept of presenting scope of policy and guideline to support role of international...

UNCTAD’s Trade & Development Report 2017 Official Launch Asia-Pacific Region

14 September 2017

United Nations Conference on Trade and Development or UNCTAD is specialized organization under United Nations which aims to increase opportunity of trade, investment...

การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง [เชียงใหม่]

9 April 2018

หลักการและเหตุผล

การลงทุนถือเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอารยประเทศ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่จะนำไปสู่การขยายตัวของการผลิต การจ้างงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี ก...

การค้าระหว่างประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง [เชียงใหม่]

3 April 2018

หลักการและเหตุผล

การลงทุนถือเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอารยประเทศ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่จะนำไปสู่การขยายตัวของการผลิต การจ้างงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี ก...

การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง [กรุงเทพ]

22 March 2018

หลักการและเหตุผล

การลงทุนถือเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอารยประเทศ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่จะนำไปสู่การขยายตัวของการผลิต การจ้างงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี ก...

การค้าระหว่างประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง [กรุงเทพ]

15 March 2018

หลักการและเหตุผล

กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-region: GMS) เป็นความร่วมมือของ 6 ประเทศ คือ ไทย เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม แล...

Asia-Pacific Workshop on Phase 2 of IIA Reform: Modernizing The Existing Stock of Treaties

19 February 2018

งานเสวนาวิชาการนานาชาติและฝึกอบรมเรื่อง “Asia-Pacific Workshop on Phase 2 of IIA Reform: Modernizing The Existing Stock of Treaties” ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ...

WORKSHOP “การเสริมสร้างและพัฒนาความรู้เรื่องผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมรุ่นใหม่”

30 June 2017

จากนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นการใช้แนวทางพลังประชารัฐ คือ การมีส่วนร่วมของภาครัฐ...