Home » Page »

Loading Events

← Back to Events

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) -ITD

+ Google Map
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา10330Thailand

Upcoming Events

January 2020

สัมมนาพิเศษ ITD Insight Forum: “พลิกโอกาสการค้าการลงทุนไทย-รัสเซียสู่ตลาดมหภาคยูโร-เอเชีย”

January 28 @ 9:00 am
Russia-Thai

หลักการและเหตุผล

          ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาหลากหลายด้าน ส่งผลให้สถิติการค้าและการลงทุนไม่สู้ดีนัก รายงานการค้าไทยโดยกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าในปี 2561 ประเทศไทยมีดุลการค้าเป็นบวกอยู่ที่ประมาณ 44 ล้านบาท อย่างไรก็ตามการค้าลดตัวลงร้อยละ 89 เมื่อเทียบกับปีก่อน นอกจากนี้อัตราการลงทุนในไทยจากต่างประเทศก็น่าเป็นห่วง โดยมีมูลค่าประมาณ -5.6 พันล้านบาท ในปี 2561 เป็นขาลงอย่างต่อเนื่องจากปี 2560 ซึ่งอัตราอยู่ที่ -4 พันล้านบาท และแย่กว่าอัตราที่ -9 ร้อยล้านบาทในปี 2008 ซึ่งเกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลก

ในปี 2563 สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมอาจยังประสบปัญหาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยธนาคารโลกและธนาคารแห่งประเทศไทยคาดคะเนว่า GDP ของประเทศไทยจะอยู่ที่  2.7% และ 2.5% ตามลำดับ ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าโดยปกติ (3%) ทั้งนี้ล้วนเป็นผลมาจากหลากปัจจัย เช่น ภัยแล้ง ที่ลดปริมาณผลผลิตทางการเกษตรของไทย การชะลอตัวการค้าในเศรษฐกิจโลก อันเป็นผลมาจากสงครามการค้าระหว่างอเมริกาและจีน และวิกฤติทางสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ

ถึงแม้ประเทศไทยจะประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างหนัก ประเทศไทยยังสามารถมองหาโอกาสใหม่ผ่านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ รัสเซียซึ่งปัจจุบันมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 11 ของโลกและนำโดยผู้นำ วลาดีมีร์ ปูติน กำลังมุ่งเน้นนโยบาย Look East นั่นคือการผูกสัมพันธ์กับประเทศแถบตะวันออกผ่านการค้าและการลงทุน โดยริเริ่มตั้งแต่ปี 2558 อย่างไรก็ตามถึงแม้รัสเซียจะเผชิญการลงโทษทางการค้าเกี่ยวกับยุทโธปกรร์ตั้งแต่ปี 2557 จากประเทศกลุ่มยุโรป อันเนื่องมาจากการทะเลาะกับยูเครน รัสเซียยังสามารถคงการเติบโตทางเศรษฐกิจให้อยู่ที่ร้อยละ 2 ในปัจจุบันคิดเป็น 1.6 ล้านล้านดอลล่าสหรัฐ (รายงาน GDP ปี 2014ธนาคารโลก)

ไทยและรัสเซียมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ทั้งไทยและรัสเซียยังอยู่ในความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC)  และเจรจาทางการเมืองต่อกันหลายครั้ง หากประเทศไทยสามารถเปิดตลาดเสรีทารงการค้าและการลงทุนกับรัสเซีย ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่ม Commonwealth…

Find out more »
February 2020

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Youth Entrepreneur for Trade and Development: Agriculture”

17 February - 21 February
1. Banner Youth-ver2 (มีวันที่)

หลักการและเหตุผล

ตามที่ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายใต้บันทึกความร่วมมือ (ระยะเวลา 5 ปี: พ.ศ.2561-2565) โดยในสองปีที่ผ่านมาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Smart Farmer” และ “Youth Camp Young Smart Farmer Level 2” เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ให้กับผู้เข้าอบรม โดยคัดเลือกจากนักเรียน/นักศึกษาอาชีวศึกษาด้านการเกษตรที่เคยเข้าร่วมอบรมแล้วให้เข้าอบรมต่อเนื่อง ซึ่งการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Youth Entrepreneur for Trade and Development: Agriculture” ในครั้งนี้ เป็นการจัดอบรมให้กับนักเรียน/นักศึกษาด้านอาชีวศึกษาเกษตร ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมอบรมในสองปีที่ผ่านมา และเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 41 (อกท.ชาติ ครั้งที่ 41) เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและจุดประกายในความเป็นผู้ประกอบการเยาวชน ในภาคการเกษตรยุคใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดระบบความคิดผ่านกิจกรรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ ในการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท เป็นอย่างมากในชีวิตประจำวัน การเรียนการสอน การสื่อสารต่างๆ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้น ประเทศไทยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาคนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนากำลังคนระดับฐานรากแห่งอนาคต      จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ประเทศไทยให้ความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) จึงได้นำ “โมเดลประเทศไทย 4.0” มากระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Value-Based Economy) เพื่อเพิ่มผลผลิตและสร้างมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพ (Smart Farming) ประกอบกับยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์…

Find out more »
+ Export Listed Events