เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค เรื่อง “ความถูกต้องเหมาะสมชัดเจนของข้อเสนอ”

visibility 6 facebook twitter mail

คณะทํางานจัดทําร่างขอบเขตงาน ขอชี้แจง ดังนี้“ความถูกต้องเหมาะสมชัดเจนของข้อเสนอ “ คือ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคถูกต้องตรงตามหัวข้อที่ระบุในขอบเขตการจ้าง (TOR)ครบถ้วนทั้งหมด และกรณีมีข้อเสนออื่นเพิ่มเติมจะต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจนเพื่อสะดวกในการพิจารณาของคณะกรรมการ

คณะทํางานจัดทําร่างขอบเขตงาน
(อ้างอิงจากข้อมูลประกาศ itd เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561)

Top