นางสาลินี ผลประไพ

visibility 2291 facebook twitter mail

ตำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการโดยตำแหน่ง สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ


ประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงานที่สำคัญ

Top