นางสีลาภรณ์ บัวสาย

visibility 75 facebook twitter mail

ตำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)


ประวัติการศึกษา
Ph.D., Educational Foundations and Policy Studies, Florida State University
M.A., Education International Development Education, Stanford University
รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) รัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารงานคลัง) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย


ประวัติการทำงานที่สำคัญ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม
ประธานแผนงานวิจัยการพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด 4.0
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบงบประมาณและการคลัง
รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้อำนวยการฝายชุมชนและสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Top