นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร

visibility 78 facebook twitter mail

ตำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการโดยตำแหน่ง สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
ปลัดกระทรวงพาณิชย์


ประวัติการศึกษา
M.A. (Economics) Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
วท.บ. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


การฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่น 58
หลักสูตร The Practice of Trade Policy, Harvard Kennedy School, USA
หลักสูตรสร้างความเข้มแข็งผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปี 2554
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 6


ประวัติการทำงานที่สำคัญ
อธิบดีกรมการค้าภายใน
อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทย ประจำองค์การค้าโลก ณ นครเจนีวา
รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและกรมการค้าต่างประเทศ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์

Top