นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี

visibility 1112 facebook twitter mail

ตำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการโดยตำแหน่ง สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


ประวัติการศึกษา


ประวัติการฝึกอบรม


ประวัติการทำงานที่สำคัญ

Top