นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์

visibility 809 facebook twitter mail

ตำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการโดยตำแหน่ง สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
ปลัดกระทรวงพาณิชย์

ประวัติการศึกษา

การฝึกอบรม

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

Top