นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์

visibility 30 facebook twitter mail

ตำแหน่งปัจจุบัน
– กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
– ข้าราชการบำนาญ


ประวัติการศึกษา
– Master of Business Administration, East Texas State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
– รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


การอบรม
หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 52
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่น 55


ประวัติการทำงานที่สำคัญ

เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) คณะผู้แทนไทยประจำองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ข่าว itd

Top