นายไตรรัตน์ โภคพลากรณ์

visibility 53 facebook twitter mail

ตำแหน่งปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา


ประวัติการศึกษา
สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พัฒนบริหารศาตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


การฝึกอบรม
หลักสูตร Modern Leader in Organization ที่ U.SACRAMENTO USA ปี 2540


ประวัติการทำงานที่สำคัญ
อาจารย์ประจำสาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการบริหารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข่าว itd

Top