นายไตรรัตน์ โภคพลากรณ์

visibility 39 facebook twitter mail

ตำแหน่งปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา


ประวัติการศึกษา
สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พัฒนบริหารศาตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


การฝึกอบรม
หลักสูตร Modern Leader in Organization ที่ U.SACRAMENTO USA ปี 2540


ประวัติการทำงานที่สำคัญ
อาจารย์ประจำสาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการบริหารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Top