ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร

visibility 272 facebook twitter mail

ตำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการโดยตำแหน่ง สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประวัติการศึกษา

การฝึกอบรม


ประวัติการทำงานที่สำคัญ

Top