ระเบียบสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการสรรหา การแต่งตั้ง และการถอดถอนผู้อำนวยการ พ.ศ. 2561

visibility 4 facebook twitter mail
Top