ประกาศสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เรื่อง การจัดหาพัสดุด้วยวิธีการตกลงราคาและวิธีการประกวดราคา พ.ศ. 2552

visibility 8 facebook twitter mail
Top