ระเบียบสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ การรักษาการแทนและการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน พ.ศ. 2561

visibility 8 facebook twitter mail
Top