ระเบียบสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำสัญญาจ้างปฏิบัติงาน การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการเปลียนตำแหน่ง พ.ศ. 2552

visibility 18 facebook twitter mail
Top