ระเบียบสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทนแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ซึ่งได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานหรือป้องกันประโยชน์ให้แก่สถาบันหรือตามคำสั่งของสถาบัน พ.ศ.2552

visibility 7 facebook twitter mail
Top