ระเบียบสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำสัญญาจ้างปฏิบัติงาน การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการเปลียนตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

visibility 8 facebook twitter mail
Top