ระเบียบสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบันฯ

visibility 7 facebook twitter mail
Top