ระเบียบสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ.2552

visibility 11 facebook twitter mail
Top